015/ 334 910, 015/ 334-911 osstojan@gmail.com
Izaberite stranicu

Слободне наставне активности

Слободне наставне активности су део плана наставе и учења који школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма. Одабрани програми СНА су за ученика обавезни а успех се изражава описном оценом и не утиче на општи успех.

https://zuov.gov.rs/programi-slobodnih-nastavnih-aktivnosti-za-5-6-7-i-8-razred-razred-osnovnog-obrazovanja-i-vaspitanja/

ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ

пети или шести разред

Циљ учења слободне наставне активности Животне вештине је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће му омогућити да боље разуме различите животне ситуације и изазове, повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, другима и околини и понаша се у складу са културом безбедности.

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

пети или шести разред

Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне развој медијске културе ученика и допринесе јачању способности разумевања, деконструкције и креирања медијских садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални и социјални развој у савременом медијацентричном окружењу.

ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА

пети или шести разред

Циљ учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове и вредности од значаја за одговоран однос према сопственом здрављу, физичком вежбању и здравим животним навикама.

ЦРТАЊЕ, ВАЈАЊЕ И СЛИКАЊЕ

пети или шести разред

Циљ учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање је да ученик кроз ликовни рад развија стваралачко мишљење и унапређује визуелно опажање, естетичке критеријуме и способност ликовног изражавања.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

пети или шести разред

Циљ учења слободне наставне активности је да ученици стекну знања, понашање, ставове и вредности који су потребни за очување и унапређење животне средине, биодивeрзитета, природе и одрживог развоја.

МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ

пети или шести разред

Циљ учења слободне наставне активности Музиком кроз живот је да ученик развија стваралачко и креативно мишљење кроз практичан рад, мотивацију, интeлeктуaлни, сoциjaлни, eмoциoнaлни и мoрaлни рaзвoj, свест о сопственом здрављу, опажање, осетљивост за естетику, радозналост и самопоуздање како би био оспособљен за креативно решавање проблема и имао одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа.

САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ

пети и шести разред

Циљ учења слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне средине, разумевање односа човек – природа са циљем бољег схватања света који га окружује, лакше сналажење у природном и социјалном окружењу и формирање одговорног и активног појединца у циљу разумевања и примене концепта одрживог развоја.

МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА

седми или осми разред

Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју компетенција потребних за одговорну улогу у друштву у погледу очувања животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја.

УМЕТНОСТ

седми или осми разред

Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине комуникације и сарадње, критичко и стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за истраживање и изражавање у различитим медијима као и одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа.

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

седми или осми разред

Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да допринесе развоју иновативности и предузимљивости код ученика, способности да се идеје претворе у акцију, способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора знања ради бољег разумевања друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом друштву.

ДОМАЋИНСТВО

седми или осми разред

Циљ учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици интегришу и функционализују знања стечена у оквиру различитих предмета у контексту свакодневног живота, да унапреде вештине и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала.

ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ

седми или осми разред

Циљ учења слободне наставне активности Филозофија са децом је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће подстаћи и убрзати његов интелектуални развој и унапредити вештине размишљања, закључивања, самосталног, критичког и креативног мишљења.